Korekta raportu bieżącego nr 21/2013 opublikowanego w dniu 15 października 2013 roku

29.01.2014

Raport bieżący nr 21/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2014 roku otrzymał korektę zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych AD.DRAGOWSKI S.A. z dnia 14.10.2013 r. następującej treści:

„Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 roku
Lech Drągowski
ul. Lesznowolska 5
01-808 Warszawa

Zawiadomienie otrzymują:
1. Komisja Nadzoru Finansowego
00-950 Warszawa,
Pl. Powstańców Warszawy 1
2. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
00-924 Warszawa
ul. Kopernika 36/40

Temat: Korekta zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych
„AD.DRAGOWSKI” S.A.
Zawiadomienie z dnia 14 października 2013 zawierało treść:

„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:
1. Osoba obowiązana – Lech Drągowski, podmiot dokonujący transakcji nabycia/zbycia – małżonek osoby obowiązanej Małgorzata Drągowska.
2. Więź prawna łącząca osobę obowiązaną z emitentem – Prezes Zarządu.
3. Instrument finansowy oraz emitent, którego dotyczy informacja – akcje spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Opis transakcji – data – w dniach 7 – 11 października 2013 roku – transakcje dokonane przez małżonka osoby obowiązanej, rodzaj transakcji – sprzedaż, łącznie – 184.181 akcji, średnia cena – 0,39 złotego.
5. Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Tryb zawarcia transakcji – zlecenia w notowaniach ciągłych.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 14 października 2013 roku.”

Po korekcie zawiadomienie zawiera treść:
„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:
1. Osoba obowiązana – Lech Drągowski, podmiot dokonujący transakcji nabycia/zbycia – małżonek osoby obowiązanej Małgorzata Drągowska.
2. Więź prawna łącząca osobę obowiązaną z emitentem – Prezes Zarządu.
3. Instrument finansowy oraz emitent, którego dotyczy informacja – akcje spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Opis transakcji – data transakcji, wolumen, cena:
– 7 października 2013 roku – sprzedaż 1.000 akcji, cena – 0,40 złotego,
– 8 października 2013 roku – sprzedaż 65.805 akcji, cena – 0,38 złotego,
– 10 października 2013 roku – sprzedaż 26.733 akcji, cena – 0,37 złotego,
– 11 października 2013 roku – sprzedaż 90.643 akcji, cena – 0,39 złotego.
5. Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Tryb zawarcia transakcji – zlecenia w notowaniach ciągłych.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 14 października 2013 roku.”
Lech Drągowski”
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.