Korekta raportu bieżącego ESPI nr 29/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

02.06.2021

Raport bieżący nr 30/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego opublikowanego przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2021 roku.

Korekta wynika ze zidentyfikowania nieścisłości w opublikowanym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platynowe Inwestycje SE. W treści raportu podano następujący porządek obrad:

„1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1_ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
2_ zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
3_ dalszego istnienia Spółki,
4_ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020;
5_ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
6_ odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
7_ wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
8_ udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;
9_ udzielenia Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
10_ udzielenia Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
11_ udzielenia Damianowi Patrowicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
12_ przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
13_ przyjęcia regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
14_ ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
15_ ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki;
16_ przyjęcia programu motywacyjnego;
17_ zmiany statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”Prawidłowy porządek obrad przedstawia się następująco:

„§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1_ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
2_ zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
3_ dalszego istnienia Spółki,
4_ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020;
5_ odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
6_ wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
7_ udzielenia absolutorium Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;
8_ udzielenia Kamilowi Konradowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
9_ udzielenia Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
10_ udzielenia Damianowi Patrowicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
11_ przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
12_ przyjęcia regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
13_ ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
14_ ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki;
15_ przyjęcia programu motywacyjnego;
16_ zmiany statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Pozostała treść raportu oraz załączników do raportu nie uległa zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu