Korekta raportu bieżącego 6/2016 – Wybór biegłego rewidenta

01.03.2016

Raport bieżący nr 6/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 21.01.2016r.
Emitent informuje, że omyłkowo w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 21.01.2016r. Emitent nie podał informacji o tym, że podmiot PKF Consult Sp. z o.o. _KRS 0000034774_ dokonał również badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013.

Poniżej Emitent wskazuje korygowaną treść raportu:

„Emitent informuje, że korzystał z usług podmiotu PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000034774 w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2014, w zakresie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2014r., oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2015r. Emitent wyjaśnia, że wybrany w dniu 21.01.2016r. podmiot PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. _KRS 0000579479_ jest podmiotem, który powstał na skutek przekształcenia spółki PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

Natomiast prawidłowe brzmienie raportu bieżącego nr 6/2016 powinno być następujące:

„Emitent informuje, że korzystał z usług podmiotu PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000034774 w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz 2014, w zakresie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2014r., oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2015r. Emitent wyjaśnia, że wybrany w dniu 21.01.2016r. podmiot PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. _KRS 0000579479_ jest podmiotem, który powstał na skutek przekształcenia spółki PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

W pozostałym zakresie Emitent informuje, że raport nr 6/2016 z dnia 21.01.2016r. pozostaje bez zmian.