Korekta raportu bieżącego 24/2015 opublikowanego dnia 6 maja 2015 roku

07.05.2015

Raport bieżący nr 24/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w opublikowanym w dniu 06.05.2015 r. raporcie bieżącym nr. 24/2015 skorygowana została treść żądania zgłoszonego przez akcjonariusza, porządek obrad punkt 9 podpunkt h, oraz załącznik „projekt uchwały”. Prawidłowa treść ogłoszenia o umieszczeniu w porządku obrad ZWZA Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. sprawy na żądanie akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh powinna być następująca:

„Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-924), przy ul. Kopernika 36/40, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000126288 (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 401 § 1 ksh umieszcza w porządku sprawę zgłoszoną przez akcjonariusza: “Powołanie biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny przedsiębiorstw, do sporządzenia wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych)”

Po umieszczeniu sprawy porządek obrad przedstawia się następująco:
(….)
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
h. powołania biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny przedsiębiorstw, do sporządzenia wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych)
(….)
Załączniki: