Korekta. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

18.05.2010

Raport bieżący nr 17/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI SA przekazuje do publicznej wiadomości korektę Uchwały Nr 20, która, między innymi, będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI SA zwołanego na dzień 17 czerwca 2010 roku.

Korekta Projektu Uchwały Nr 20:

„20. Uchwała nr 20 z dnia 17 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium.

Było:
„(…)
6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, posiadaczom akcji zwykłych Serii B oraz Serii D dopuszczonych do regulowanego obrotu, przysługuje prawo poboru, przy czym na każde dwie akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, jedno prawo poboru uprawnia do objęcia pięciu akcji Serii E. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji Serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy posiadaczy akcji imiennych Serii A oraz Serii C prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji Serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. (…)”

Jest:
„(…)
6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, posiadaczom akcji zwykłych Serii B oraz Serii D dopuszczonych do regulowanego obrotu, przysługuje prawo poboru, przy czym na każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2,5 (słownie: dwóch i jedna druga) akcji Serii E. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji Serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy posiadaczy akcji imiennych Serii A oraz Serii C prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji Serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. (…)”

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: