Korekta do korekty raportu bieżącego nr 21/2013 opublikowanego w dniu 15 października 2013 roku

11.06.2014

Raport bieżący nr 21/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał korektę do korekty zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 24.01.2014 r. następującej treści:

„Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 roku
Lech Drągowski
ul. Lesznowolska 5
01-808 Warszawa

Zawiadomienie otrzymują:
1. Komisja Nadzoru Finansowego
00-950 Warszawa,
Pl. Powstańców Warszawy 1

2. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
00-924 WARSZAWA
ul. Kopernika 36/40

Temat: Korekta zawiadomienia o transakcji na papierach wartościowych
„AD.DRĄGOWSKI” S.A.

Zawiadomienie z dnia 24 stycznia 2014 zawierało treść:
„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (…)
4. Opis transakcji – data transakcji, wolumen, cena:
– 7 października 2013 roku – sprzedaż 1.000 akcji, cena – 0,40 złotego,
– 8 października 2013 roku – sprzedaż 65.805 akcji, cena – 0,38 złotego,
– 10 października 2013 roku – sprzedaż 26.733 akcji, cena – 0,37 złotego,
– 11 października 2013 roku – sprzedaż 90.643 akcji, cena – 0,39 złotego. (…) ”

Zawiadomienie z dnia 24 stycznia 2014 powinno zawierać treść:
„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (…)
4. Opis transakcji – data transakcji, wolumen, cena:
– 7 października 2013 roku – sprzedaż 1.000 akcji, cena – 0,40 złotego,
– 8 października 2013 roku – sprzedaż 65.805 akcji, cena – 0,38 złotego,
– 10 października 2013 roku – sprzedaż 26.733 akcji, cena – 0,37 złotego,
– 11 października 2013 roku – sprzedaż 90.643 akcji, cena – 0,39 złotego.
W dniach 7 – 11 października 2013 roku – transakcje dokonane przez małżonka osoby obowiązanej, rodzaj transakcji – sprzedaż, łącznie – 184.181 akcji, średnia cena – 0,38 złotego. (…)”

Lech Drągowski”
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.