Komunikat Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – złożenie do KDPW SA w Warszawie wniosku o dokonanie scalenia akcji spółki wraz z Listem Księgowym scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§ 195-201 SZD)

27.08.2014

Raport bieżący nr 31/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., kontynuując działania wynikające z Uchwały nr 15 ZWZ Spółki z dnia 14.05.2014 r., zmienionej następnie w dniu 20 sierpnia 2014 r., w sprawie scalenia (połączenia) akcji, upoważniającej Zarząd Spółki m. in. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki oraz w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zmiany wartości nominalnej każdej akcji wszystkich serii Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z kwoty 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) do kwoty 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), złożył w dniu dzisiejszym do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wniosek o dokonanie scalenia akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. wraz z Listem Księgowym scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§195-201 SZD) i jednocześnie w jego treści oświadczył, że niedobory scaleniowe, o których mowa w Uchwale nr 15 ZWZ Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 14 maja 2014 r., zmienionej następnie w dniu 20 sierpnia 2014 r., zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza, który na podstawie umowy z Emitentem zrzekł się nieodpłatnie swoich praw akcyjnych w spółce AD.DRĄGOWSKI S.A. na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów otrzymania jednej nowej akcji o nowej wartości nominalnej, ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 7,50 zł, a uprawnienia akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do otrzymania, w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,75 zł każda, akcji o wartości nominalnej 7,50 zł każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.