Komunikat Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – złożenie do GPW w Warszawie SA, wniosku o zawieszenie obrotu akcjami spółki

27.06.2014

Raport bieżący nr 15/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., działając na podstawie § 3. Uchwały nr 15 ZWZ Spółki z dnia 14.05.2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji, upoważniającej Zarząd Spółki m. in. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki (RB 8/2014 z dnia 15 maja 2014 r.) oraz w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zmiany wartości nominalnej każdej akcji wszystkich serii Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z kwoty 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) do kwoty 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), (RB 12/2014 z dnia 13.06.2014 r.), złożył w dniu 26.06.2014 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o zawieszenie obrotu akcjami spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – przeprowadzanego zgodnie z §124 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.