Komunikat spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. – wniosek do GPW w Warszawie S.A. o wznowienie obrotu akcjami Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oraz wniosek do KDPW S.A. o zawieszenie postępowania scalenia akcji

09.07.2014

Raport bieżący nr 18/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 08 lipca 2014 roku otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A, iż zapisy § 2 ust. 2 Uchwały nr 15 ZWA Spółki z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie procesu scalenia akcji Spółki w KDPW S.A., dlatego koniecznością jest zmiana ww. Uchwały WZA Spółki w sposób umożliwiający Krajowemu Depozytowi pośrednictwo w pokrywaniu niedoborów scaleniowych na zasadach opisanych w § 195 i nast. Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
W związku z podjęciem przez Zarząd GPW w Warszawie SA w dniu 1 lipca 2014 roku Uchwały nr 749/2014 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oraz w związku z koniecznością dokonania niezbędnej korekty w treści podjętej w dniu 14 maja 2014 roku Uchwały nr 15 ZWZ Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. dotyczącej scalenia akcji, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wznowienie obrotu akcjami Spółki oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawieszenie postępowania scalenia akcji.

Po odbyciu przez Spółkę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wprowadzeniu korekty w treści ww. uchwały dotyczącej scalenia akcji Zarząd Spółki wznowi postępowanie scaleniowe.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.