Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

10.11.2009

Raport bieżący nr 47/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego Akcji serii D AD.DRĄGOWSKI S.A. (data zatwierdzenia: 09.11.2009 r.), sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze realizacji prawa poboru oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW w Warszawie S.A. do 2.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D, do 2.000.000 Praw Do Akcji serii D oraz 400.000 Praw Poboru Akcji serii D.