Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

15.07.2009

Raport bieżący nr 44/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, do Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, został złożony wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z:
Ofertą Publiczną 2.000.000 Akcji Serii D oraz
ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
– do 2.000.000 Akcji Serii D,
– do 2.000.000 Praw do Akcji Serii D,
– 400.000 Praw Poboru Akcji Serii D.