Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

12.05.2009

Raport bieżący nr 24/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że dnia 14 kwietnia br. otrzymał pismo od Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pana dr Ludwika Sobolewskiego, w którym między innymi czytamy:

„(…) Z zadowoleniem przyjęliśmy Państwa starania mające na celu poprawę płynności akcji spółki, zarówno te, które zostały już podjęte, jak i planowane w przyszłości tj. emisji akcji z prawem poboru dla posiadaczy akcji zwykłych oraz z wyłączeniem prawa poboru z akcji imiennych.”

Spółka informuje, że złożyła Panu Prezesowi oraz Zarządowi Giełdy podziękowanie za poparcie jej starań zmierzających do poprawy płynności akcji. W opinii Spółki przeniesienie notowań akcji do systemu notowań jednolitych umożliwi ustabilizowanie kursu akcji. Wobec zróżnicowanych oczekiwań akcjonariuszy i inwestorów notowania w systemie notowań ciągłych nie mogły gwarantować stabilnego i stałego obrotu. Dzięki przeniesieniu notowań do systemu notowań jednolitych możliwe będzie stabilne określenie wartości rynkowej akcji naszej Spółki, co jest warunkiem powodzenia emisji z prawem poboru. W ocenie Spółki emisja akcji z prawem poboru powinna być atrakcyjna i przynieść godziwy zysk dotychczasowym i nowym akcjonariuszom. Prace nad projektem prospektu emisyjnego zostały już rozpoczęte. Walne zgromadzenie odbędzie się w ostatniej dekadzie miesiąca czerwca. Spółka planuje złożenie prospektu emisyjnego w terminie dziesięciu dni po odbyciu walnego zgromadzenia.