Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

06.04.2009

Raport bieżący nr 16/2009

Zarząd Spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A. w związku z zawieszeniem notowań akcji informuje, co następuje:

1. Zarząd Spółki otrzymał zapewnienie dotychczasowych akcjonariuszy, posiadaczy akcji imiennych, że żadna z tych osób nigdy nie dokonywała zakupu akcji.

2. W dniu 27 marca br. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wznowienia współpracy z dotychczasowym animatorem lub alternatywnie w sprawie zebrania ofert Biur Maklerskich.

3. W dniu 6 kwietnia br. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przygotowania i przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia publicznej emisji akcji z prawem poboru dla akcjonariuszy posiadaczy akcji zwykłych, dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi, oraz z wyłączeniem prawa poboru z akcji imiennych. Planowana wielkość emisji, cena i terminy podane zostaną do publicznej wiadomości po dokonaniu stosownych uzgodnień z wybranym Biurem Maklerskim.

4. Zarząd Spółki zawiadamia, że poza przedstawionymi informacjami, nie podejmuje działań, które w najbliższym czasie skutkowałyby obowiązkami informacyjnymi. Podane do publicznej wiadomości plany inwestycyjne opublikowane w prospekcie emisyjnym są nadal aktualne i będą realizowane w ramach posiadanych i pozyskanych środków.
Działania, które skutkują obowiązkami informacyjnymi:
– emisja akcji z prawem poboru z akcji zwykłych dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz wyłączeniem prawa poboru z akcji imiennych,
– realizacja umowy przedwstępnej (Raport bieżący nr 1/2009) w sprawie zamiany udziałów w spółce „Reiton Plus” sp. z o.o., wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd w dniu 6 kwietnia br. ustalił wartość udziałów na kwotę 650.000 złotych, natomiast wartość samochodu ciężarowego BMW na kwotę 122.000 zł brutto, umowa będzie finalizowana do końca czerwca br.
Działania, które nie skutkują obowiązkami informacyjnymi:
– w maju br., początkowo w Warszawie, a następnie w całym kraju rozpocznie się realizacja programu wynajmu krótkoterminowego – www.roooms.pl, wstępny zaplanowany koszt uruchomienia programu około 20.000 zł,
– dnia 6 kwietnia Spółka wystąpiła o zwrot kwoty 382.000 zł w związku z oświadczeniem woli o uchyleniu się od skutków prawnych umowy najmu lokalu przy ul. Brackiej 11/13 w Warszawie z powodu ukrycia przez wynajmującego, organizatora przetargu publicznego, ważnych okoliczności związanych z lokalem,
– dnia 6 kwietnia br. Spółka podjęła decyzję w sprawie przeniesienia punktu usługowego z Radzymina do Wołomina
– w miesiącu marcu br. złożone zostały dwa wnioski w ramach różnych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w przypadku zaakceptowania wszystkich programów, w których Spółka planuje uczestniczyć średnioroczne koszty i średnioroczne przychody z dotacji w okresie trzech lat nie przekroczą kwoty 300.000 złotych. 5. Informacja o stanie akcjonariatu:
Stan akcjonariatu posiadaczy akcji dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi, na dzień rozpoczęcia notowań przedstawiał się następująco:

Akcjonariusze Ilość %
Lech Drągowski 207.640 51,9
Małgorzata Drągowska 90.560 22,7
Łukasz Drągowski 26.800 6,7
Łącznie 325.000 81,2
Pozostali akcjonariusze 75.000 18,8
Razem 400.000 100,0

Stan akcjonariatu posiadaczy akcji dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi, według danych na dzień 6 kwietnia 2009 roku, przedstawia się następująco:

Akcjonariusze Ilość %
Lech Drągowski 120.940 30,2
Małgorzata Drągowska 90.560 22,7
Łącznie 211.500 52,9
Pozostali akcjonariusze 188.500 47,1
Razem 400.000 100,0

Do dnia 1 kwietnia 2009 roku akcjonariusze posiadacze akcji imiennych sprzedali w obrocie giełdowym 113.500 akcji, z tego 73.500 akcji w średniej cenie 4.70 zł za akcję oraz 40.000 akcji w cenie 12.50 zł za akcję. Łącznie średnia cena, w której dotychczasowi akcjonariusze sprzedali 113.500 akcji wynosiła 7.30 zł za akcję.

6. Informacja o czynnościach Zarządu podjętych w dniach od 23 marca br. do 3 kwietnia br.:
Dnia 25 marca 2009 roku Zarząd Spółki w obawie o stabilność notowań akcji zdecydował, że przedstawiciele firmy nie będą publicznie komentowali przyczyn wzrostu kursu akcji. Spółka oceniła, że każda informacja wobec powszechnego zainteresowania sytuacją na rynku obrotu nieruchomościami może spowodować zwiększenie zainteresowania. Ponadto w opinii Zarządu sprzedaż akcji dokonywana przez posiadaczy akcji imiennych mogła zwiększyć płynność oraz ustabilizować kurs.
Dnia 26 marca 2009 roku Zarząd zaniepokojony sygnałami o możliwych manipulacjach kursem akcji Spółki nawiązał telefoniczny kontakt ze stosownymi departamentami Komisji Nadzoru Finansowego. Dnia 2 kwietnia 2009 roku opublikowany został raport bieżący w sprawie braku wiedzy Zarządu Spółki na temat przyczyn znacznego wzrostu kursu akcji, a także na temat braku okoliczności, które mogłyby w najbliższej przyszłości skutkować obowiązkami informacyjnymi.

7. Dnia 6 kwietnia 2009 roku Zarząd Spółki w imieniu Spółki oraz akcjonariuszy zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z prośbą podjęcie decyzji w sprawie skrócenia terminu zawieszenia notowań.
W ocenie Zarządu wzrost kursu akcji wynika z oceny dokonanej przez inwestorów i nie jest spowodowany przyczynami niezgodnymi z obowiązującym prawem.