Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

18.06.2010

Raport bieżący nr 24/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, do Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, został złożony wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z:
Ofertą Publiczną 6.000.000 Akcji Serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA:

– do 6.000.000 Akcji Serii E,
– do 6.000.000 Praw do Akcji Serii E,
– 2.400.000 Praw Poboru Akcji Serii E,
– 500.000 Akcji Serii A2