Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

29.05.2014

Raport bieżący nr 11/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje udzielone w dniu dzisiejszym Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: Odpowiedzi Zarządu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych na pytania zadane przez Akcjonariusza w dniu 14.05.2014 r.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Załączniki: