Informacja w sprawie niestosowania w Spółce AD.DRĄGOWSKI S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

24.09.2008

Raport bieżący nr 5/2008

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., wykonując obowiązek nałożony par. 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, iż w Spółce w sposób trwały nie będą stosowane następujące zasady ładu korporacyjnego przyjęte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”:

W części III – Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:
zasady 6,7 i 8.

Uzasadnienie

W odniesieniu do zasady nr III.6 w sprawie wyboru niezależnych dwóch członków Rady Nadzorczej:
wybór członków Rady Nadzorczej uzależniony jest każdorazowo od woli Akcjonariuszy, wyrażonej w trakcie głosowania nad podjęciem stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia. W ocenie Emitenta ograniczenie możliwości wyboru członków Rady Nadzorczej oznaczałoby daleko idące ograniczenie autonomii woli Akcjonariuszy w odniesieniu do realizacji ich praw korporacyjnych.

W odniesieniu do zasady nr III.7 w sprawie powołania komitetu ds. audytu:
wszyskie funkcje Rady Nadzorczej będzie ona wykonywać kolegialnie w całym swoim składzie, dlatego nie przewiduje się powoływania osobnego komitetu w obrębie Rady Nadzorczej.

W odniesieniu do zasady nr III.8 w sprawie stosowania Załącznika I do zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku: wyłączenia tej zasady wiąże się z wyłączeniem zasady w sprawie powołania komitetu audytu w obrębie Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:
Regulamin Giełdy par. 29 pkt 3