Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2018 r.

29.05.2018

Raport bieżący nr 19/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2018 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd wyjaśnia, że punkty porządku obrad nr 11 lit. h-k oraz odpowiednie projekty uchwał w tych sprawach wprowadzone zostały do porządku obrad na wniosek akcjonariusza spółki w trybie art. 400 k.s.h.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu