Informacja o wpływie do Spółki decyzji KNF w sprawie nałożenia na spółkę kary finansowej

07.03.2016

Raport bieżący nr 20/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie, niniejszym informuje, że w dniu 07.03.2016r. do pełnomocnika Spółki wpłynął odpis decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23.02.2016r. o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 200.000,00 zł na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie. O wydaniu decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2016 z dnia 23.02.2016r.

Emitent informuje, że po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23.03.2016r., podjął decyzję o tym iż w ustawowym terminie wniesiony zostanie przez Emitenta do Komisji przysługujący Spółce środek prawny w postaci wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.
Emitent jest zdania, że przedmiotowa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest nie prawidłowa i z tego względu nie może zostać utrzymana w mocy. Emitent będzie dążył do jej uchylenia w całości.