Informacja o wpłynięciu do Zarządu Spółki w dniu 28 lipca 2014 roku, żądania akcjonariusza reprezentujacego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

28.07.2014

Raport bieżący nr 23/2014

Działając na podstawie par. 14.5. Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 401 par. 1 KSH
zgłaszam żądanie zamieszczenia w porządku obrad następującego punktu:

„Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z członkiem zarządu której przedmiotem jest ustanowienie
hipoteki na nieruchomości należącej do członka zarządu zabezpieczającej kredyt udzielony Spółce.”

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 par. 1 KSH zawarcie umowy poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu
wymaga zgody walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1. pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)