Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

10.11.2015

Raport bieżący nr 89/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 10 listopada 2015r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 25 września 2015 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki. Pozew zawiera wniosek ewentualny o uchylenie przedmiotowej uchwały. Pozew opatrzony jest datą 25.10.2015r.

Jednocześnie Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w jego ocenie powództwo akcjonariusza jest bezzasadne i nie godzi się w całej rozciągłości z argumentacją w nim podniesioną. Zarząd Emitenta stoi również na stanowisku, że powództwo o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 25 września 2015 roku, jest bezpodstawne i nie znajduje podstaw w stanie faktycznym.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.09.2015r. została przez Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r.