Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2016r.

31.05.2016

Raport bieżący nr 32/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku informuje, że w dniu 30.05.2016r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. W treści Pozwu akcjonariusz zawarł wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały, który to wniosek nie został jeszcze rozpoznany przez Sąd. Pozew opatrzony jest datą 06.04.2016r.

Zarząd stoi na stanowisku, że powództwo akcjonariusza oraz wniosek o zabezpieczenie są bezpodstawne. Emitent jest zdania, że uchwała została podjęta przez akcjonariuszy w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Emitent informuje, że zamierza podjąć działania mające na celu obronę stanowiska Spółki przed sądem oraz doprowadzenie do oddalenia przez Sąd powództwa wniesionego przez akcjonariusza kwestionującego wyżej wymienioną uchwałę.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2016r. została przez Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2016 z dnia 07.03.2016r.