Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

17.11.2015

Raport bieżący nr 97/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 17.11.2015r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki A.Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu. Pozew opatrzony jest datą 24.06.2015r.

Zarząd stoi na stanowisku, że powództwo akcjonariusza jest bezpodstawne. Emitent zamierza podjąć działania mające na celu obronę stanowiska Spółki przed sądem oraz doprowadzenie do oddalenia przez Sąd powództwa wniesionego przez akcjonariusza kwestionującego wyżej wymienione uchwały.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.05.2015r. została przez Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2015 z dnia 26.05.2015r. korygowanego w dniu 27.05.2015r.