Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2015 r.

06.05.2015

Raport bieżący nr 24/2015

Ogłoszenie o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. sprawy na żądanie akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-924), przy ul. Kopernika 36/40, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000126288 (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 401 § 1 ksh umieszcza w porządku sprawę zgłoszoną przez akcjonariusza: “Powołanie biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych)”.
Po umieszczeniu sprawy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014
6. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014
7. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowym 2014
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;
c. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
e. podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;
f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
h. powołania biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drągowski Sp. Z o.o. z siedziba w Warszawie (rewident do spraw szczególnych)
i. wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki A.DRĄGOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
j. wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu;
k. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A1 oraz wszystkich akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki,
l. ubiegania się o dopuszczenie 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
m. zakończenia programu skupu akcji własnych oraz zgody na zbycie akcji własnych
n. zmian w składzie Zarządu Spółki;
o. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
p. ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
q. zamiany statutu Spółki;
r. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje wniosek akcjonariusza z uzasadnieniem, który wpłynął do Spółki w dniu 06.05.2015r.
Jednocześnie Zarząd uzupełnia projekt uchwały w zakresie zgłoszonym przez akcjonariusza.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodany na wniosek akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2015 z dnia 24.04.2015 roku.

Załączniki: