Informacja o uprawomocnieniu postanowienia w sprawie uchylenia postanowienia o rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikających z uchwał podjętych przez NWZ z dnia 25 września 2015r.

07.03.2016

Raport bieżący nr 19/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie, niniejszym informuje, że w dniu 07.03.2016r. pozyskał informację z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS o uprawomocnieniu się postanowienia tego Sądu z dnia 14.01.2016r. w sprawie uchylenia postanowienia o rejestracji zmian Statutu Spółki z dnia 19.10.2015r.
Emitent wyjaśnia, że postanowieniem z dnia 14.01.2016r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS uchylił postanowienie tego Sądu z dnia 19.10.2015r. na mocy, którego zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.

Emitent informuje, że w związku z powzięciem informacji o uprawomocnieniu się postanowienia z dnia 14.01.2016r. w dniu 07.03.2016r. skierował do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania w sprawie o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym.
Emitent wskazuje, że podstawą wszczęcia postępowania o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym była emisja akcji serii F uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 25.09.2015r. W związku z prawomocnym uchyleniem przez Sąd postanowienia z dnia 19.10.2015r. na mocy, którego zarejestrowane zostało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w ocenie Emitenta nie zachodzą żadne podstawy dla dalszego kontynuowania tego postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. Emitent podał do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r.
Emitent informował o treści uchylonego przez Sąd postanowienia z dnia 19.10.2015r. raportem bieżącym nr 70/2015 z dnia 21.10.2015r., natomiast o powzięciu informacji o uchyleniu postanowienia z dnia 19.10.2015r. Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r.