Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

21.08.2017

Raport bieżący nr 49/2017

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku, w nawiązaniu do raportu nr 89/2015 z dnia 10.11.2015r., informuje, że w dniu 21.08.2017r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis postanowienia o umorzeniu postępowania wszczętego na skutek wniesienia przez akcjonariusza Spółki pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 25 września 2015 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.

Emitent informuje, że umorzenie toczącego się postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia przez powoda powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.09.2015r. została przez Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu