Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

22.09.2017

Raport bieżący nr 55/2017

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku, w nawiązaniu do raportu nr 32/2016 z dnia 31.05.2016r., informuje, że w dniu 22.09.2017r. Spółka powzięła wiedzę o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza Spółki o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
Emitent informuje, że umorzenie toczącego się postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia przez powoda powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2016r. została przez Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2016 z dnia 07.03.2016r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu