Informacja o Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.

13.07.2020

Raport bieżący nr 16/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE_”Emitent”_ informuje, że w dniu 13.07.2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ podjął uchwałę Nr 507/2020 w której stwierdził, że że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 233.749 _dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Platynowe Inwestycje SE, o wartości nominalnej 0,02 EUR _dwa eurocenty_ każda.
Ponadto na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 lipca 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki Platynowe Inwestycje SE, o których mowa w § 1, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLADDRG00122”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ich asymilacji w dniu 20 lipca 2020 r. z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLADDRG00015”.
Pełną treść uchwały podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13.07.2020 r. Emitent prezentuje w załączeniu niniejszego komunikatu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu