Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem

05.11.2018

Raport bieżący nr 43/2018

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku informuje, że w dniu 02.11.2018r na wniosek Emitenta Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 666/2018 o dokonaniu w dniu 07.11.2018r operacji wycofania z depozytu 5.876.348 _dziewięć milionów siedemset tysięcy_ akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem.
Umorzenie 5.876.348 akcji nastąpiło na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.02.2018r. stanowiącego kontynuację obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.01.2018r. zaś zmiana statutu poprzez obniżenie kapitału została zarejestrowana w dniu 04.09.2018r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 04.09.2018r.
Treść uchwały KDPW stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu