Informacja o rozliczeniu znaczącej umowy

10.02.2016

Raport bieżący nr 11/2016

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2015 z dnia 13.11.2015r. informuje, że w dniu 10.02.2016r. Emitent zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. (KRS 0000547450) porozumienie o kompensacie wzajemnych wierzytelności.

Emitent informuje, ze wobec faktu, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS postanowił o uchyleniu postanowienia w przedmiocie rejestracji zmian z dnia 19.10.2015 r. w ramach, którego zarejestrowana została emisja akcji serii F Emitenta wynikająca z treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.205r., spełniony został warunek potrącenia wzajemnych wierzytelności przez Emitenta oraz spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. określony w porozumieniu z dnia 13.11.2015r.

Emitent informuje, że na mocy zawartego w dniu 10.02.2016r. porozumienia strony dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności tj. wierzytelności Emitenta wobec spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wynikającej z treści porozumienia z dnia 13.11.2015r. o zapłatę kwoty 187.000.000,00 zł oraz wierzytelności spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wobec Emitenta o zwrot wniesionego wkładu na pokrycie emisji akcji serii F Emitenta o wartości 187.000.000,00 zł.
Na skutek dokonanego potrącenia wzajemne wierzytelności Emitenta oraz spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zostały umorzone w całości.

Emitent informuje, że o objęciu akcji serii F informował raportem bieżącym nr 68/2015 z dnia 29.09.2015r., o zawarciu porozumienia z dnia 13.11.2015r. informował raportem bieżącym nr 94/2015 z dnia 13.11.2015r. oraz o uchyleniu postanowienia w przedmiocie rejestracji akcji serii F informował raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r.

Pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe.