Informacja o publikacji ogłoszenia w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki

18.03.2016

Raport bieżący nr 21/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16.03.2016r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 52 _4937_ pod pozycją 5908 ukazało się na wniosek Emitenta ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h. celem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 07.03.2016r. uchwałą nr 5 obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Poniżej Emitent podaje treść opublikowanego w dniu 16.03.2016r. ogłoszenia:
Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie informuje, że uchwałą nr 5 NWZ spółki z dnia 7.03.2016 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 13.837.500 zł do kwoty 184.500 zł. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest wyrównanie strat Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia oraz zgłaszania sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia ukazania się powyższego ogłoszenia.