Informacja o publikacji ogłoszenia w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki

13.02.2018

Raport bieżący nr 15/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.02.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 31 _5419_ pod pozycją 6376 ukazało się na wniosek Emitenta ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h. celem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 02.02.2018r. uchwałą nr 2 obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Poniżej Emitent podaje treść opublikowanego w dniu 13.02.2018r. ogłoszenia:

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SA w Płocku _KRS 0000126288_ informuje, że uchwałą nr 2 NWZ Spółki z dnia 2.02.2018 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.982.000 zł do kwoty 1.328.135,20 zł, tj. o kwotę 653.864,80 zł, w drodze umorzenia 6.538.648 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nie przewiduje się wypłat dla akcjonariuszy. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo zgromadzenie uchwały nr 1 dotyczącej umorzenia 6.538.648 akcji Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia ukazania się powyższego ogłoszenia.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu