Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki

21.01.2020

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.01.2020r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 13/2020_5903_ pod pozycją 3204 ukazało się, na wniosek Emitenta, ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h., celem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.01.2020r. uchwałą nr 7 obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2020r. została podana przez Emitenta do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 14.01.2020r.

Poniżej Emitent podaje treść opublikowanego w dniu 21.01.2020r. ogłoszenia w MSiG pod pozycją 3204:

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku _KRS 0000734433_ informuje, że uchwałą nr 7 NWZ Spółki z dnia 14.01.2020 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 194.000,00 euro zł do kwoty 140.000,00 euro, tj. o kwotę 54.000,00 euro w drodze umorzenia 2.7000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,02 każda. Nie przewiduje się wypłat dla akcjonariuszy. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo zgromadzenie uchwały nr 6 dotyczącej umorzenia 2.7000 akcji Spółki. Celem obniżenia kapitału jest dystrybucja kapitału dla akcjonariuszy.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu