Informacja o podjęciu negocjacji w zakresie istotnego składnika majątku Spółki

27.10.2015

Raport bieżący nr 78/2015

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27.10.2015r. rozpoczął negocjacje z podmiotem Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000547450) w zakresie czasowego przeniesienia na ten podmiot własności 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 180.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych) reprezentujących 96,0% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549), ul. Piękna 20, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000563621. Emitent informuje, że wartość rynkowa udziałów spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciech Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. to 256.572.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100).
Emitent informuje, że przedmiotem prowadzonych negocjacji jest czasowe przeniesienie własności opisanych wyżej udziałów na podmiot Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. za wynagrodzeniem z obowiązkiem ich zwrotu na rzecz Emitenta.
Emitent przewiduje ustanowienie zabezpieczenia zwrotu przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. udziałów będących przedmiotem negocjacji.