Informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad

23.10.2015

Raport bieżący nr 76/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.09.2015r. kontynuowane po przerwie w dniu 23.10.2015r. odstąpiło od podjęcia uchwały:

„w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o odstąpieniu od rozpatrzenia tej sprawy ze względu na brak wymaganego z treścią art. 445 par.1 K.s.h w związku z art. 449 K.s.h. kworum, w związku z czym podjęcie uchwały nie było możliwe.