Informacja o korekcie raportu rocznego za rok 2015

23.03.2016

Raport bieżący nr 22/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za 2015r. opublikowanego dnia 21.03.2016 r.

Korekta dotyczy rocznego Sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 opublikowanych w dniu 21.03.2016r.

1.Przyczyna korekty w sprawozdaniu z działalności :

W Sprawozdaniu Zarządu Emitenta na skutek oczywistej omyłki pisarskiej Emitent podał w wybranych danych finansowych nie prawidłowe wartości.

Korygowany wpis Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 zawarty został w punkcie V. na stronie 53 przedmiotowego sprawozdania z działalności.

2.Przyczyna korekty w sprawozdaniu finansowym :

W pierwotnie opublikowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok 2015 zaprezentowano wybrane dane finansowe łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej na skutek omyłki prezentacji danych, natomiast prezentacja przychodów, kosztu własnego, zysku z działalności operacyjnej oraz zysku brutto powinna przedstawiać dane tylko z działalności kontynuowanej.
Korygowany wpis Sprawozdania finansowego zawarty został w punkcie B. na stronie 4 przedmiotowego sprawozdania finansowego.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje korygowany wpis ze Sprawozdania finansowego oraz ze sprawozdania Zarządu z działalności.

Załączniki: