Informacja dotycząca niestosowania zasad „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”

23.07.2010

Raport bieżący nr 29/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. ( zwanej dalej: „Spółką”), w związku ze zmianą przepisów dotyczących „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowiących załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 maja 2010 r. (dalej „Dobre Praktyki”), przekazuje w załączeniu informacje o niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk.

W AD.DRĄGOWSKI S.A. nie będą stosowane następujące zasady Dobrych Praktyk:

I. Dobre praktyki spółek giełdowych:

Zasada nr I. 1: Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod Spółka powinna w szczególności: (…)
– umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.
Zasada nie będzie stosowana w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia, rejestracji przebiegu i upubliczniania na stronie internetowej. Ze względu na strukturę akcjonariatu rozwiązanie spowoduje niewspółmierne do efektów koszty oraz trudności techniczne.

Zasada nr I. 5: Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania (…) strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. 2009/385/WE)
Zasada nie będzie stosowana, ponieważ członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w Radzie, natomiast członkom Zarządu wynagrodzenie ustala Rada Nadzorcza. Spółka w tym zakresie stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wynagrodzenie Zarządu ustala Rada Nadzorcza w oparciu o kwalifikacje i zakres obowiązków. Umowy zawierane z członkiem zarządu posiadają powszechne zapisy stosowane w umowach o pracę. Spółka nie posiada programu wynagradzania opartego na emisji akcji menadżerskich dla członków organów. Wynagrodzenia osób zarządzających pozostają w rozsądnym stosunku do osiąganych wyników ekonomicznych.

Zasada I. 9. Spółka powinna zapewnić zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej.
Aktualna struktura zatrudnienia w obrocie nieruchomościami, gdzie znacząco przeważają kobiety uniemożliwia zrównoważony udział kobiet i mężczyzn, ze względu na to nie jest możliwe wprowadzenie zwiększonego udziału mężczyzn w zarządzaniu i nadzorowaniu Spółką. Emitent prowadzi politykę powoływania w skład organów osób kompetentnych, kreatywnych oraz posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków Rady Nadzorczej

W związku z uchyleniem pkt. III. 7, Emitent zmienia uzasadnienie w sprawie nie stosowania rekomendacji zawartej w pkt. III. 8.

Zasada III. 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (…).
Emitent stoi na stanowisku, iż w chwili obecnej wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej odrębnych komitetów nie znajduje uzasadnienia.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy:

Zasada nr IV. 1. Zgodnie z którą przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka przekazuje do wiadomości publicznej wszystkie wymagane przepisami prawa informacje, w jej opinii udział w walnych zgromadzeniach przedstawicieli mediów nie przyczyni się do poprawienia wiedzy o tematach tam omawianych.

Zasada nr IV. 10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Możliwości techniczne oferowane w chwili obecnej uniemożliwiają skuteczne wprowadzenie tej zasady. Dotyczy to w szczególności przekazu multimedialnego w czasie rzeczywistym, między innymi ze względu na dużą ilość przesyłanych danych, powstaje ryzyko związane z zerwaniem połączenia podczas wydarzenia, czy też opóźnieniem w transmisji.

Podstawa Prawna
Paragraf 29 Regulaminu Giełdy