Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Platynowe Inwestycje SE, które odbyło się w dniu 30.10.2020r. Protokół WZA.

30.10.2020

Raport bieżący nr 28/2020

Zarząd Platynowe Inwestcje SE z siedzibą w Płocku informuje, iż dnia 30.10 2020 roku o godzinie 15:00 w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku posiadający 1 380 168 akcji, stanowiących 19,72% udziału w kapitale zakładowym. W związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, gdyż minimalne kworum wynosi 33.33% kapitału zakładowego.
W związku z tym w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
W załączeniu niniejszego komunikatu Emitent publikuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.10.2020 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu