Informacja dla Akcjonariuszy – procedura wprowadzenia części akcji serii F do obrotu

28.07.2020

Raport bieżący nr 19/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że podjął decyzję o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu na rynku Regulowanym GPW S.A. nie więcej niż 283.288 szt. akcji w trybie przewidzianym w art. 1 ust. 5 lit.a_ Rozporządzenia PE i Rady _ UE _ 2017/1129 z dnia 14.06.2017. Mając na uwadze, sygnały akcjonariuszy Spółki o tym, że zainteresowani oni są wprowadzeniem posiadanych przez nich akcji serii F do obrotu oraz faktem, że zainteresowanie to najprawdopodobniej przekraczać będzie limit akcji przewidzianych do wprowadzenia we wskazanym wyżej trybie, Zarząd celem zagwarantowania akcjonariuszom równego traktowania postanowił, że każdy z akcjonariuszy akcji serii F uprawniony będzie do złożenia indywidualnie wniosku o uwzględnienie posiadanych przez niego akcji przy ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji do obrotu.
W tym celu Zarząd opracował procedurę na podstawie, której w razie gdyby zainteresowanie akcjonariuszy przekraczało dopuszczalną liczbę akcji serii F, która może być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu dokonana zostanie określona liczba akcji poszczególnych akcjonariuszy, które będą przedmiotem wniosku o asymilację i wprowadzenie do obrotu.
W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd udostępnia akcjonariuszom Spółki formularz wniosku oraz szczegółowe postanowienia procedury na podstawie której wyłonieni zostaną poszczególni akcjonariusze Spółki oraz liczba akcji, które zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu.
Zarząd Emitenta informuje, że pierwszy etap polegający na złożeniu przez Akcjonariuszy wniosków oraz dowodu posiadania akcji Spółki w ramach procedury będzie zamykał się w dniu 14.08.2020r. kolejne etapy będą realizowane stosownie do opisu procedury załączonego do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta informuje, że wszelkie zmiany w zakresie procedury ewentualne odstąpienie od jej realizacji zostaną podane przez Emitenta do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu