Informacja dla akcjonariuszy posiadających akcje serii F Spółki

15.05.2018

Raport bieżący nr 17/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w związku z licznymi zapytaniami akcjonariuszy, informuje, że Spółka stosownie do uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia stanowiących podstawę emisji akcji serii F zamierza dokonać wprowadzenia wszystkich akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie.
Zarząd informuje, że Spółka zamierza w szczególności dokonywać wprowadzenia akcji serii F do obrotu w częściach z wykorzystaniem regulacji prawnych umożliwiających Emitentowi wprowadzanie akcji bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego.

Emitent informuje, że akcje serii F zarejestrowane zostały w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 10.02.2017r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2017 z dnia 10.02.2017r.

Jednocześnie Emitent informuje, że podjął stosowne kroki celem wprowadzenia części akcji serii F do obrotu. Mimo podjęcia niezbędnych działań oraz złożenia stosownej dokumentacji do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie wprowadzenia części akcji serii F do obrotu wniosek Emitenta pozostaje nie rozpoznany. Zarząd wyjaśnia, że dopełnił wszelkich formalności oraz udzielił wszystkich żądanych przez GPW S.A. informacji.
Według Zarządu, jeżeli wnioski Spółki będą rozpatrywane przez KRS oraz GPW S.A w regulaminowych terminach to akcje serii F powinny być wprowadzone do obrotu do końca roku 2018.
Aktualnie Emitent oczekuje na stanowisko GPW S.A. w zakresie możliwości wprowadzenia części akcji serii F do obrotu, które to stanowisko będzie podstawą do dalszych działań Spółki odnośnie wprowadzania akcji serii F do obrotu.

Emitent będzie na bieżąco informował o przebiegu procedury wprowadzania akcji serii F do obrotu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu