Informacja dla akcjonariuszy odnośnie działań podjętych przez Spółkę w sprawie z powództwa akcjonariusza o uchylenie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.

20.11.2015

Raport bieżący nr 99/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2015 z dnia 10.11.2015r. informuje, że w dniu 20.11.2015r. skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy odpowiedź na pozew akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 25 września 2015 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.

Emitent informuje, że w odpowiedzi na pozew zaprezentował swoje stanowisko odnośnie argumentacji podniesionej w powództwie wskazując, że w jego ocenie w trakcie procedury podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie z dnia 25.09.2015r. oraz w trakcie ich realizacji nie doszło do naruszenia żadnych przepisów obowiązującego prawa. Emitent wskazał, że w trakcie całej procedury dochowane zostały wszelkie wymogi formalne a argumenty podniesione przez akcjonariusza nie znajdują podstaw okolicznościach sprawy. W ocenie Zarządu Spółki uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w odpowiedzi na pozew z dnia 20.11.2015r. mimo że nie podziela argumentacji akcjonariusza przytoczonej na poparcie powództwa, przychylił się do wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. wskazując, że główną przyczyną przychylenia się do tego wniosku jest fakt zawieszenia notowań akcji Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego. Emitent uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że w jego ocenie Komisja Nadzoru Finansowego bezzasadnie ingeruje w sferę decyzji akcjonariuszy Spółki i stosuje nieuzasadniony nacisk, podejmując działania wstrzymujące obrót jej akcjami i wobec czego Zarząd dla dobra akcjonariuszy zmuszony został do podjęcia czynności, które mogą spowodować przywrócenie obrotu akcjami spółki, w tym do przychylenia się do wniosku akcjonariusza.

O treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.09.2015r. Emitent informował raportem bieżącym nr 65/2015r. z dnia 25.09.2015r. O rejestracji i zakresie zmian ujawnionych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2015r. z dnia 21.10.2015r.