Informacja dla akcjonariuszy

19.10.2018

Raport bieżący nr 40/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z dnia 07.07.2015r. w sprawie skierowania przeciwko Spółce powództwa o uchylenie ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26.05.2015r. przez akcjonariusza Spółki, informuje, że w dniu 19.10.2018r. Emitent powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku uchylającego wyżej wymienione uchwały. Wyrok jest nie prawomocny.

Zarząd Emitenta informuje, że zamierza złożyć apelację od wyżej wymienionego wyroku.

Zarząd stoi na stanowisku, że podjęcie uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. zostało dokonane z zachowaniem niezbędnych warunków zarówno formalnych jak i merytorycznych.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.05.2015r. została przez Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2015 z dnia 26.05.2015r. skorygowanym raportem o tym samym numerze z dnia 27.05.2015r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu