Informacja AD.DRĄGOWSKI S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii E w wykonaniu prawa poboru z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy posiadaczy Akcji imiennych serii A i serii C.

19.11.2010

Raport bieżący nr 47/2010

Zarząd AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że został dokonany przydział Akcji serii E subskrybentom i emisja 6.000.000 Akcji serii E Emitenta z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta doszła do skutku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej informacji następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych – 25 października 2010 r. ; data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych – 05 listopada 2010 r.

2. Data przydziału akcji: 17 listopada 2010 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 6.000.000 Akcji serii E.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
stopa alokacji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 38,46%, co oznacza że stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 61,54%.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

a) w ramach wykonania prawa poboru: 4.372.244 Akcji serii E
b) w ramach zapisów dodatkowych: 4.232.482 Akcji serii E.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
6.000.000 Akcji serii E.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 1,50 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:
W ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 660 zapisów na Akcje serii E. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru.
W ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 49 zapisów na Akcje serii E. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
subemitenci nie objęli akcji.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych).

11. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych oraz szacowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 743.499,97 zł, z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 130.657,31 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 189.598,94 zł,
d) koszty promocji oferty – 351.914,25 zł
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 71.329,47 zł.

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Emitent szacuje, iż łączne koszty związane z emisją Akcji serii E zmienią się nieznacznie od podanych powyżej i będą zbliżone do kwoty 743.499,97 zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu ostateczne koszty emisji nie są jeszcze znane. W przypadku ich zmiany w stosunku do publikowanych powyżej, Emitent, niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej wysokości tychże kosztów przekaże do publicznej wiadomości raport uzupełniający nt. rzeczywistych kosztów emisji.

12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją :
Według stanu kosztów na dzień 19 listopada 2010 roku średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii E przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją wynosi 0,12 zł.

Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim