Informacja AD.DRĄGOWSKI S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii D w wykonaniu prawa poboru z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy posiadaczy akcji imiennych serii A i serii C.

23.12.2009

Raport bieżący nr 57/2009

Zarząd AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że został dokonany przydział Akcji serii D subskrybentom i emisja 2.000.000 Akcji serii D Emitenta z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAGOWSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta doszła do skutku.

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej informacji następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych – 20 listopada 2009 roku ; data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych – 09 grudnia 2009 roku.

2.Data przydziału akcji: 18 grudnia 2009 roku.

3.Liczba akcji objętych subskrypcją: 2.000.000 Akcji serii D.
4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
stopa alokacji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 0,208464360, co oznacza że stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 79,15%.

5.Liczba akcji , na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
a) w ramach wykonania prawa poboru: 1.112.020 Akcji serii D
b) w ramach zapisów dodatkowych: 4.259.624 Akcji serii D.

6.Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
2.000.000 Akcji serii D.

7.Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 1,50 zł.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:
W ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 329 zapisy na Akcje serii D. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru. W ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 34 zapisy na Akcje serii D. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objęli akcji.

10.Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).

11.Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych oraz szacowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 305.832,00 zł, z czego:
a)koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 150.648,00 zł
b)koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,
c)koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 114.827,00 zł,
d)koszty promocji oferty – 0,00 zł
e)pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 40.357,00 zł.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta.
Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii D po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji serii D.
Poniesione przez Emitenta koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

12.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii D objętą subskrypcją :
Według stanu kosztów na dzień 23 grudnia 2009 roku średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii D przypadający na jedną Akcję serii D objętą subskrypcją wynosi 0,15 zł. Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.