II Zawiadomienie o zamiarze połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (Spółka Przejmująca) z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

15.12.2017

Raport bieżący nr 71/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca – „PLATYNOWE INWESTYCJE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000126288, NIP 5260300948, REGON 012594154, będąca spółką publiczną _Dalej: Spółka Przejmująca_.

2. Spółka przejmowana – PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10983, numer identyfikacyjny 06506593. _Dalej: Spółka Przejmowana_.

Na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. – http://platyn.pl oraz PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost – http://platynowe.eu a także raportem bieżącym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ESPI nr 63/ 2017 w dniu 30.11.2017r. Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Piłsudskiego 35 w Płocku, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a_ oraz 18 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001 r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1__Dalej: Rozporządzenie SE_.

Spółka Przejmująca – PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost – Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że:

– plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,

– nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,

– nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

– nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;

– nie określa się warunków przyznania akcji SE;

– nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE _Spółkę Przejmującą_ uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo;

Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej.

I Zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitent przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 64/2017 z dnia 30.11.2017r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu