Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

02.12.2011

Raport bieżący nr 45/2011

Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 01.12.2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 1456/2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:
” § 1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
§ 2
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 5 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLADDRG00015″.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.