Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B

24.09.2008

Raport bieżący nr 4/2008

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 709/2008 z dnia 23 września 2008 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych par. 34 ust. 1 pkt 2.