Decyzja o odwołaniu emisji akcji serii G

30.03.2017

Raport bieżący nr 24/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że podjął decyzje o odwołaniu emisji akcji serii G spółki o uchwaleniu, której Emitent informował raportem bieżącym 13/2017 z dnia 02.03.2017r.

Emitent informuje, że decyzja o odwołaniu emisji akcji serii G podyktowane jest wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zakazie kontynuowania oferty publicznej akcji Emitenta o której Emitent podjął informację na podstawie Komunikatu KNF z dnia 29.03.2017r. a o której Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2017 z dnia 29.03.2017r.

Emitent wyjaśnia jak dotychczas że pozostaje w przekonaniu, że w związku z emisją akcji serii G na mocy uchwały Zarządu z dnia 02.03.2017r. Emitent nie naruszył żadnych z obowiązujących przepisów prawa oraz, że dopełnił wszystkich ciążących na Spółce obowiązków.
Spółka wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy do Spółki nie wpłynął odpis samej decyzji.

Emitent wyjaśnia również, że mimo, że Spółce przysługuje prawo kwestionowania decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, Emitent wskazuje, że faktycznie wydanie tej decyzji przez Komisję zmusza Spółkę do odwołania Emisji akcji serii G, albowiem rozpoznanie przez organy władzy publicznej środków odwoławczych nie będzie faktycznie możliwe w terminach ustawowych umożliwiających rejestrację akcji serii G zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych. W szczególności Emitent wskazuje, ze w jego ocenie nie będzie możliwe dotrzymanie terminu złożenia wniosku o rejestrację akcji serii G w terminie 12 miesięcy o którym mowa w art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych.

Emitent informuje, że najszybszym możliwym terminie podjmie wszelkie niezbędne formalności celem odwołania emisji akcji serii G.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu