Częściowy wykup obligacji

11.01.2018

Raport bieżący nr 9/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 11.01.2018r. spółka RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_, dokonała częściowego wcześniejszego wykupu 124 _sto dwadzieścia cztery_ obligacji serii A wyemitowanych przez tą spółkę a nabytych przez Emitenta w dniu 07.03.2017r.

Emitent informuje, że świadczenie spółki RACZAM Sp. z o.o. z tytułu wcześniejszego wykupu 124 _sto dwadzieścia cztery_ Obligacji serii A wyniosło 620.000,00 zł _sześćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100_. Kwota wykupu Obligacji w wysokości 620.000,00 zł _sześćset dwadzieścia tysięcy złotych_ wraz z częścią należnych Emitentowi odsetek w kwocie 1.150,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Spółki.
Strony zgodnie postanowiły, że pozostała cześć należnych Emitentowi odsetek od wykupionej części Obligacji zostanie zapłacona przez RACZAM Sp. z o.o., wraz z wykupem całkowitym Obligacji serii A.

Emitent informuje, że po częściowym wykupie obligacji serii A z dnia 11.01.2018r. Emitent nadal posiada 721 Obligacji serii A nabytych w dniu 07.03.2017r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu