Aneks Nr 1 do Prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2009 roku

24.11.2009

Raport bieżący nr 50/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 23 listopada 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks Nr 1 do Prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI S.A.
Treść zatwierdzonego aneksu Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne w związku z art. 51 ust. 4 i 8.

Załączniki: