Aneks Nr 1 do Prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 października 2010 roku

15.10.2010

Raport bieżący nr 36/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 14 października 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks Nr 1 do Prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI S.A.
Treść zatwierdzonego aneksu Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne w związku z art. 51 ust. 5 i 8.

Załączniki: